ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ပါမိလႅာကန္တပ္ဆင္ၿပီးစီးျခင္း

Read More

ဖိုင္ဘာေရတိုင္ကီစီမံၿပီးစီးမႈမ်ား

Read More

ဖိုင္ဘာေရတိုင္ကီတပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈမ်ား

Read More

ဖိုင္ဘာေရတိုင္ကီတပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈမ်ား

Read More

ညိမ္းအထူးကုေဆး႐ံုသို႔သြားေရာက္တပ္ဆင္ျခင္း

Project Name:  ညိမ္း အထူးကုေဆး႐ံု တိုးခ်ဲ႔တည္ေ…

Read More

ဖားကန္႔ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္တပ္ဆင္ျခင္း

 

Project Name:  လံုးခင္းေက ်းရြာအုပ္စု၊ ဖန္ခ…

Read More

မံုရြာၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္တပ္ဆင္ျခင္း

 

Project Name:  ဝမ္ေပါင္ – ျမန္မာ ေၾကးနီစီမံက…

Read More

ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ပါမိလႅာကန္တပ္ဆင္ျခင္း

 

Project Name:  စိတၱမဟီ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာစီမ…

Read More

ပဲခူးၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း

Read More

၆၉လမ္း၊၃၅လမ္းေထာင့္တြင္သြားေရာက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း

Read More